Imam Masjid Putrajaya Tak Redha Orang Yang Buat Video..Habis Pakcik Terpacak Dekat Pagar Tu Redha Ke?-

ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ: ɪᴍᴀᴍ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ɪᴋᴍᴀʟ ᴢᴀɪᴅɪ ʙɪɴ ʜᴀꜱʜɪᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴅʜᴀɪ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇᴍᴠɪʀᴀʟᴋᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ᴠɪᴘ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʟᴀʏᴀɴᴀɴ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ ᴘᴀɢɪ ꜱᴀʙᴛᴜ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ɪᴋᴍᴀʟ ᴢᴀɪᴅɪ ʙɪɴ ʜᴀꜱʜɪᴍ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ.

“ᴅɪᴀ (ᴊᴇᴍᴀᴀʜ) ᴅᴀʜ ʟᴀᴍʙᴀᴛ, ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ʙᴀʟɪᴋ, ᴅɪᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴘᴀɢᴀʀ ᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ “ʙᴀɢɪ ʟᴀʜ ʙᴀɢɪ ʟᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ, ʙᴀɢɪ ʟᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ” ᴇʜ ꜱɪᴀᴘᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴀᴜ ɪɴɢᴀᴛ ᴀᴘᴀ? ʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜ ᴀᴍʙɪʟ ɢᴀᴍʙᴀʀ . ʜᴀ ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴘᴇʀᴀɴɢᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ. ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴄᴀᴋᴀᴘ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʀᴇᴅʜᴀ ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴜ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ɪɴɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ. ᴛᴀᴘɪ ᴋᴇɴᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴊᴜᴍᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ.”

ᴜꜱᴛᴀᴢ ɪᴋᴍᴀʟ ᴢᴀɪᴅɪ ʙɪɴ ʜᴀꜱʜɪᴍ

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴜᴏᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 300 ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀɴᴀ 90% ᴅᴀʀɪɴʏᴀ (270 ᴏʀᴀɴɢ) ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ 10 % ʟᴀɢɪ (30 ᴏʀᴀɴɢ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴠɪᴘ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ, ᴋᴜᴏᴛᴀ 10% ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴅɪʙɪɴᴀ ʙᴇʀꜱᴇʙᴇʟᴀʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

“ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀʀᴀʜ ꜱᴀʏᴀ, ɪᴛᴜ ᴋᴇᴛᴇᴛᴀᴘᴀɴ, ᴋɪᴛᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴠɪᴘ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴜʜᴋᴀɴ ᴋᴜᴏᴛᴀ 30 ᴏʀᴀɴɢ, (ʙᴇʀᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ) ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ᴠɪᴘ 30 ᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ.

“ꜱᴜᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴅᴀʜ ᴘᴜɴ. ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴏʀᴀɴɢ . ɪᴛᴜ ʜᴀᴋ ᴅɪᴀ. ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜɴʏᴀ (270 ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ʟᴀɪɴ. ᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʜ ᴅɪᴀ ʟᴀᴍʙᴀᴛ, ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ʙᴀʟɪᴋ” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.
ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ (ʜᴀʟ ᴇʜᴡᴀʟ ᴀɢᴀᴍᴀ) ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴍᴀʀᴢᴜᴋ ꜱʜᴀᴀʀʏ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇᴢᴀ-ʙᴇᴢᴀᴋᴀɴ ʟᴀʏᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʏᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴛᴀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ʟᴀʏᴀɴᴀɴ ‘ᴋᴀʏᴀɴɢᴀɴ’ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇʜᴀʀᴜꜱɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ (10 ꜱᴇᴘ).

“ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴏʀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴀɢᴀᴍᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴜɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴋᴇʟᴏʟᴀᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴊᴜᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊᴀᴋɪᴍ) ᴅᴀɴ ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ꜱᴇʜᴀʀɪ ᴅᴜᴀ ʟᴀɢɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴘᴜɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀᴛᴜʀ, ᴘᴀʟɪɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴘᴇʀʟᴜ ᴘᴇʀɢɪ ᴀᴡᴀʟ ᴅᴀɴ ᴀᴍʙɪʟ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴇɴᴄɪᴋ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴍᴀʀᴢᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴏᴘ ᴅɪᴘᴀᴛᴜʜɪ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʙᴜᴅɪ ʙɪᴄᴀʀᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʏᴀɴɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ.

“ꜱᴏᴘ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅ ɪᴀɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ. ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ꜱᴏᴘ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴋᴇꜱᴇꜱᴜᴀɪᴀɴ.

“ᴋᴀᴅᴀʀ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇʀᴛɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜɪ ꜱᴏᴘ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʜᴀᴅɪʀ ᴋᴇ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴋᴀᴅᴀʀ ɪᴍᴜɴɪᴛɪ ᴋᴇʟᴏᴍᴘᴏᴋ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴄᴀᴘᴀɪ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴛᴜʟᴀʀ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ 57 ꜱᴀᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ‘ʟᴀʏᴀɴᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴅᴀʀᴊᴀᴛ’ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴇᴜᴛᴀᴍᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴀᴡᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴀᴛᴜʀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪᴛᴜ, ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛᴜʀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ꜱᴇᴊᴀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴠɪᴘ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ, ᴘɪɴᴛᴜ ᴘᴀɢᴀʀ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. –

ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ‘ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ’ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴘᴜᴛʀᴀ ᴅɪ ꜰʙ

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ʀᴀꜱᴍɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴘᴜᴛʀᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ. ʀᴀᴛᴀ ʀᴀᴛᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ɪꜱᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴅᴜᴀ ᴅᴀʀᴊᴀᴛ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

ᴊɪᴋᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʙɪᴀꜱᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴀᴡᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴠɪᴘ ᴘᴇʀʟᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴀᴍᴀ.

“ᴠɪᴘ ᴛᴜ ᴘᴀᴛᴜᴛ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴀᴡᴀʟ ʟᴀ, ʙᴀʀᴜ ᴀᴅɪʟ, ᴊᴀɢᴀ ʟᴀ ɴᴀᴍᴀ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ, ᴛᴀᴘɪ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ʟᴀ ᴛᴀᴜʟᴀᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴇʟᴏᴋ, ʙᴜᴋᴀɴ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴋᴜᴀꜱᴀ”

“ᴄᴜʙᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴜ, ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴜᴍᴜʀ ᴍᴀɴᴀ ʏɢ ʀᴀᴍᴀɪ? ᴅᴀɴ ʟᴜᴍʀᴀʜɴʏᴀ, ᴍᴇʟᴇɴᴛᴜʀ ʙᴜʟᴜʜ ʙɪᴀʀʟᴀʜ ᴅᴀʀɪ ʀᴇʙᴜɴɢɴʏᴀ. ᴋᴊ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴋᴍ ᴄᴋᴘ ᴇɴᴅᴇᴍɪᴄ, ꜱᴏ ᴜʙᴀʜ ʟᴀʜ ꜱᴏᴘ ɪᴋᴜᴛ ꜰᴀꜱᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ.”

“ꜱʏ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀɴᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ʏɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴜᴏᴛᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴠᴠɪᴘ ʏɢ ᴍᴀʜᴜ ʜᴀᴅɪʀ ᴘᴇʀʟᴜ ꜱᴍᴘᴀɪ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴍᴀꜱᴀ ʏɢ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ”

Sumber : Malaysia Kini / FB Masjid Putra Putrajaya

Kredit : Viralkini

PERHATIAN:KEPADA PEMBACA SEMUA JANGAN TINGGALKAN KOMEN HINAAN ATAUPUN CACIAN. PIHAK KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG RISIKO YANG TERJADI..
JANGAN KETINGGALAN JUGA UNTUK MENGIKUTI KISAH – KISAH MENARIK  YANG DI KONGSIKAN DI BAWAH.

JANGAN LUPA LIKE DAN SHARE>>>

FOLLOW KAMI DI PAGE….

TERIMA KASIH

About admin

Check Also

Tak Mampu Sihir Orang Islam Yang Jaga Solat – Bomoh Rusia

Tular sebuah video di media sosial, di mana seorang bomoh yang dipercayai berasal dari Rusia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *